Забони тоҷикӣ

1 Воситаҳои грамматикии алоқаи ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаб
2 Воҳидҳои фразеологӣ, хусусиятҳои сохторию маъноӣ ва услубҳоии онҳо
3 Имлои забони тоҷикӣ
4 Имло ва талаффузи дуруст (орфография орфоэпия)
5 Имлои сифат
6 Инкишофи малакаи хаттии ифодаи фикр. Номанигорӣ (мурсалот)
7 Истифодаи воҳидҳои фразеологӣ
8 Калимаҳои умумиистеъмол, камистеъмол ва архаистӣ
9 Калимаҳои аслан тоҷикӣ ва иқтибосӣ. Хусусиятҳои онҳо
10 Мувофиқати маъноию грамматикии хабар бо мубтадо
11 Маънои аслӣ ва маҷозии калимаҳо
12 Муродифи ҷумлаҳои сода ба ҷумлаҳои мураккаби тобеъ
13 Тарзи навишти тақриз, аннотатсия
14 Таркиби луғавии забон ва хусусиятҳои маъноии калима
15 Хусусиятҳои грамматикии ҳиссаҳои нутқ
16 ъ....
17 Эссе ва тарзи таълифи он

Шарҳ

Мухобирот
Мухобирот гузоштан ба маводи мазкур иҷозат нашудааст.